Zaawansowane konfiguracje

Once the network license server is set up, BricsCAD® may report error -17 when trying to connect to the server.

The presence of firewalls, proxy servers, anti-virus software, and other security measures may be the cause.

Antywirus

Jeśli na serwerze działa oprogramowanie antywirusowe i blokuje program serwera licencji ( rlm.exe w systemie Windows, rlm w systemie Linux/Mac), należy odblokować usługę RLM w programie antywirusowym.

Zobacz swoją konfigurację antywirusową, jak odblokować usługi.

Zapora

If a firewall is installed between the server and BricsCAD®, 2 port numbers need to be opened in the firewall: the port number 5053 and the port number assigned to the Bricsys license server.

Ten numer portu jest przypisywany dynamicznie podczas uruchamiania serwera licencji. Aby otworzyć ten port w zaporze, należy go najpierw ustawić w pliku Bricsys.lic na serwerze:

  1. Otwórz interfejs WWW administracji serwera licencji pod adresem http://localhost:5054.
  2. Kliknij przycisk Stan po lewej stronie. Zostanie otwarta strona Status dla „rlm” na [LicenseServer] (port 5053).
  3. Wyszukaj numer portu w tabeli Serwery ISV. Numer portu jest wyświetlany w wierszu bricsys w drugiej kolumnie.
  4. Skopiuj ten numer portu.
  5. Open the Bricsys.lic file in a text editor (for example Notepad, Gedit, ...). The default location of the file is C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe.

    You can fix the port number by modifying the line ISV bricsys into: ISV bricsys port=[port number], where [port number] must be replaced by port number copied from the ISV Servers table.
  6. W zaporze otwórz oba numery 5053 i numer portu dodany do pliku Bricsys.lic.
  7. Zamknij i uruchom ponownie program License Server.
Note: Jeśli to nie rozwiąże problemu, dodaj program serwera licencji (rlm.exe w systemie Windows, rlm w systemie Linux/Mac) jako wyjątek do wyjątków zapory i ponownie uruchom serwer licencji.

Serwer proxy

If a proxy server exists between BricsCAD® and the license server, proxy settings should be configured in BricsCAD®.

See the Proxy settings on a client computer and how to configure the proxy settings permanently for Network License use.