Opis poleceń

Wykonywanie poleceń

W BricsCAD możesz uruchamiać polecenia na następujące sposoby:

  • Wiersz poleceń: wpisując WierszPoleceń
  • Pasek menu: wyszukiwanie na pasku menu nazwy polecenia, np. Rysuj | Linia
  • Wstążka: wyszukiwanie na wstążce nazwy polecenia, np. Narzędzia Główne | Rysuj | Linia
  • Pasek narzędzi: wyszukiwanie na pasku narzędzi nazwy polecenia, np. Rysuj |
    Note: Aby otworzyć określony pasek narzędzi, umieść kursor na pasku narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy i otwórz Pasek Narzędzi > BricsCAD i wybierz pasek narzędzi, który ma być widoczny na ekranie.
  • Zakładka Quad: wyszukiwanie w zakładce Quad nazwy NazwaPolecenia, np. Rysuj |

Opcje poleceń

Opcje poleceń pojawiają się na pasku stanu lub pasku poleceń, a także w menu podpowiedzi, w zależności od ustawienia zmiennej systemowej PROMPTMENU.

Zmienna systemowa PROMPTOPTIONFORMAT kontroluje sposób wyświetlania opcji poleceń w wierszu poleceń.

Przedrostek poleceń

Następujące prefiksy mogą być używane z poleceniami BricsCAD:

Przedrostek Typ Wynik
' (pojedynczy cudzysłów lub apostrof) Przezroczystość Umożliwia wykonanie polecenia wewnątrz innego polecenia.

Np. Jeśli rysujesz linię, wpisz 'zoom w wierszu polecenia, aby tymczasowo przerwać polecenie LINIA podczas wykonywania polecenia ZOOM.

- (kreska) Wiersz poleceń Uruchamia wersję polecenia bez okna dialogowego. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń.

Np. Wpisz -warstwa w wierszu polecenia, aby wyłączyć okno dialogowe Eksplorator rysunku / Warstwy. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba wykonać takie polecenia w skrypcie.

_ (podkreślenie) Globalny Wykonuje oryginalne polecenie w języku angielskim (polecenie globalne) w przetłumaczonej wersji BricsCAD.

Zaleca się używanie globalnego przedrostka poleceń w skryptach lub podczas definiowania skrótów klawiaturowych lub niestandardowych narzędzi.

. (Kropka) Niezdefiniowany Wykonuje polecenia, które zostały tymczasowo usunięte z BricsCAD za pomocą polecenia UDEF.

Przedrostki poleceń mogą być łączone. Np. jeśli polecenie ZOOM jest tymczasowo niezdefiniowane '.zoom wykonuje polecenie ZOOM w sposób przezroczysty.